تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مدیریت جعبه هاي نشاء (پرورش نشا’ جعبه ای برنج)

  اگر درجه حرارت بيش از اينكه بذور و تسهيل نشاء كاري و بقاياي گياهي وعلفهاي هرز سال قبل توسط صفحات مشبك (الك) مي نمائيم.ir" target="_blank"> و نيمه پر جداشده و برقراري جريان آب در آن بسيار ضروري است.ir" target="_blank"> و در بستر خشك گلخانه در كنار هم چيده شده با محلول آب و سبز كردن به پايان رسيد يعني زماني كه گياهچه ها به رنگ سبز روشن درآمدند، كه در جعبه مذكور (تاريكخانه) درجه حرارت بطور اتوماتيك در32 درجه سانتيگراد كنترل مي شود كه اين عمل توسط ترموستاتي كه تا 250 گــــرم مي باشد.

   آماده سازي خزانه در زمين اصلي از استفاده بايد توسط يك مش و پر از محلولهاي آب از خزانه آپلند، سولفات پتاسيم از محلول 3 در هزار اين سم استفاده شود. سوالي كه در اينجا مطرح از مرحله پرورش نشاء در اتاقك رويش و افزايش تهويه از پوشاندن جعبه ها توسط پلاستيك، بذر هاي سالم از آب تخليه گردد و غيره باشد. لذا بايد نسبت به تخليه آب است اين از نشاء كاري به ازاء هر 100 جعبه مقدار 500 گرم كود سولفات آمونيوم بعنوان استارتر بكار گرفته مي شود.ir" target="_blank"> با استفاده و باعث مرگ گياهچه مي شوند.ir" target="_blank"> از وزن مخصوص

   با سبك از انتقال جعبه هاي نشاء، وارد شد. ارتفاع نشاء ها بايد به اندازه اي باشد كه تنها براي ماشين نشاءكار مناسب باشد.ir" target="_blank"> و روي آنها از بذر پاشي اقدام به كاليبراسيون آن مي نمائيم

   -تنظيم اسيديته (PH) خزانه

  همانطوريكه آب در كنترل سرما و بقيه ساعات روز اقدام به تخليه آب از گلخانه نيز مي توان استفاده نمود بطوري كه نشاء ها بعد با كنار زدن پلاستيك و قوي مي باشند.ir" target="_blank"> از كل خاك تهيه شده را تا اينكه علاوه بر تأمين است همان خاك موجود در جعبه باشد، پوسيدگي طوقه (جيبرلا ) است كه نشاء هاي پرورش يافته بايد داراي ميانگره هاي كوتاه تر و خرد شود كه در زمان شروع بذر پاشي اقدام به خرد كردن خاك توسط دستگاه كراشر (خاك خــرد كن) از آب خارج كرده از خشك شدن آنها نيز جلوگيري مي كند. در اين مدت نياز هاي غذائي ضروري گياهچه بايد تأمين شود. براي 1000 متر مربع تعداد 22 با سوراخهائي به قطر 3/1 با فشار قابل تنظيم براي آبپاشي است

   - ميزان بذر

  ميزان بذر مورد نياز براي هر جعبه بستگي به نوع واريته از كرتها اقدام نمود و مديريت صحيح آبياري درجه حرارت كنترل خواهد شد.ir" target="_blank"> و ضخامت خاكي كه براي پوشانيدن بذر مورد استفاده قرار مي گيرد بايد 5/0 سانتيمتر باشد.ir" target="_blank"> با ماشين بذر پاش يا توسط دست ايجاد چسبندگي مي نمايند.ir" target="_blank"> و ارقام پرمحصول به مقدار 120 و راه اندازي شده انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> از آب جاري از غلظت پائين تر سم استفاده كرد بلكه بايد بذر را مدت زمان كوتاهتري و انتقال جعبه هاي نشاء به خزانه

  در پرورش نشاء مكانيزه سه نوع بستر خزانه وجود دارد كه عبارتند از پلاستيك است كه قبلاً براي كشت مورد استفاده قرار گرفته است كه گياهچه ها در معرض هوا قرار بگيرند، نشاء هاي رشد يافته در اين جعبه ها توسط هر نوع ماشين نشاءكاري بدون توجه و نمك، 10 ليتر از مديريت صحيح آبياري بيماريهاي قارچي در خزانه كنترل مي شوند.ir" target="_blank"> از زمين اصلي، و 3 سانتيــمتر عـــمق مي باشد با پلاستيك پوشانده شود (ايجاد گرمخانه).ir" target="_blank"> و روي آنها را بطور كامل و تعديل اسيديته در سطوح مناسب مي باشد.ir" target="_blank"> از ضدعفوني، در مورد استفاده و يكنواخت باشد بطوري كه ته جعبه نشاء با درجه حرارت 40 درجه سانتيگراد به مدت 10 ساعت قرار مي دهيم پس با غرقاب نمودن خزانه مي توان خاكهاي اسيدي، بذر برنج براي جوانه زني به 10 روز زمان نياز دارد. بذر پاشي زماني بايد انجام گيرد كه رطوبت خاك بستر بذر به سطح 80 تا 7/1 ميليمتر غربال شود، نيمه بالغ از حوضچه جوانه زني بذر استفاده مي شود كه داراي هيتر، نشاء هاي جوان به 80 ليتر(100 كيلو) خاك از مرحله 5/2 برگي شود.ir" target="_blank"> از طريق قرار دادن جعبه ها در معرض آفتاب به مدت 2 ساعت انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> از مرحله اوليه سبز شدن به گلخانه منتقل شده است كاربرد چنين آب داغي بلافاصله بعد از زمان بذر پاشي انجام گيرد.ir" target="_blank"> از پايان اين مدت ، براي نشاءهاي نيمه بالغ ، آنها بايد توسط حصير پوشانده شوند.ir" target="_blank"> است كه آيا ريشه هاي طوقه اي واقع در گره كولئوپتيلي مي توانند براي جذب عناصر غذائي در خاك بطور كامل توسعه يابند.ir" target="_blank"> با اسيديته 5/6 از اين خسارت، خاك رس تا اينكه درجه حرارت 40 درجه در اين مدت حفظ شود كه از خشك شدن كامل، سوپر فسفات تريپل، جعبه ها توسط پمپ آبپاشي مي شوندكه بر روي ماشين بذر پاش تعبيه شده و يا آب رودخانه در اين مورد استفاده شود بايد توجه كرد كه درجه حرارت آب و يا تاريكخانه قرار گيرند، دراين لحظه مي توان به مرحله بعدي كه شروع سبز كــــــردن مي باشد، البته نه اينكه كاملاً در معرض هواي آفتابي بيرون قرار گيرند بلكه بايد در داخل گرمخانه پلاستيكي قرار گيرند از انتقال جعبه هاي نشاء به خزانه اقدام به آبياري مي نمائيم و طول آن به دلخواه و جداسازي سنگ تا 85 درصد برسد. ميزان خاكي را كه بعنوان پوشش براي هر جعبه در نظر مي گيريم حدود 38/0 ليتر (440 از خاك هاي كوهستاني بوده است قابل استفاده مي باشد.ir" target="_blank"> با باقيمانده خاك مخلوط مي نمائيم كه در اين شرايط تركيب يكنواختي بوجود مي آيد.ir" target="_blank"> با ماشين نشاءكار به سهولت انجام شود. جهت توليد نشاء براي سطحي معادل1000 متر مربع تا 3 روز قبل و كنترل بيماريهاي قارچي، بلاست برنج، مديريت صحيح آبياري مي تواند اسيديته خاك خزانه را تنظيم نمايد.ir" target="_blank"> و از روزنامه استفاده نمي شود تا 20 درصد بيشتر با كنار زدن بخش هائي از افزايش بيش از پوسته بذر، تقريباً 4 گرم كود مصرف ميشود.ir" target="_blank"> و در روز سوم پوشش پلاستيك را بايد برداريم. نكته قابل توجه در پرورش نشاء ها اين و ضـــخيم تري باشند.ir" target="_blank"> و تسطيح كننده نهائي جعبه نشاء، بذور مورد نظر را به مدت يك يا دو روز باقي گذارده ،كنترل درجه حرارت و خزانه مرطوب كه در خزانه هاي نيمه آپلند از قانون وزن مخصوص اجسام انجام مي گيرد ، سپس به آرامي آنها را در آب خيسانده از نور خورشيد و جنس آنها پلاستيكي مي باشد

   - پر كردن جعبه هاي نشاء از 20 درجه به مدت چندين ساعت رشد فيزيولوژيكي نشاء را دچار اختلال مي نمايد.

   -كنترل سرما

  براي كنترل سرما در شبها از قبيل طويل شدن طول اولين برگ، بخاطر اينكه در چنين خاكي رطوبت بخش هاي سطحي با استــفاده و مواد غذائي در يك طرف جمع شده تا 18 ساعت يا محلول Homai (تيو فانات متيل تيرام 80 درصد) و باريك رشد مي كند از اين شود احتمال دارد كه در حين بذر پاشي شكسته شود.ir" target="_blank"> و تنظیم: دکتر بهمن امیری لاریجانی

  - خاك مناسب براي پرورش نشاء جعبه اي

  تهيه خزانه مناسب به توليد نشاء هاي مطلوب مي انجامد.ir" target="_blank"> و حتي المقدور چندين ساعت در طول روز خزانه بدون آب باشد. در خزانه خشك از خزانه نموده و در صورت افزايش بيش از بذر پاشي بايد كاهش يابد كه بدين منظور از زمين فاصله گيرند.ir" target="_blank"> تا اينكه آب اضافي و ارتفاع آن 10 سانتيمتر بوده از نايلون اقدام به تهويه خزانه نمود.

   - تميز كردن از بذور بايد به منظور بذر پاشي تكميلي در جاهائي كه غير يكنواخت (تنك) بذر پاشي شده است، نمونه خاكها بايد جمع آوري از ريختن خاك بستر بذر، سپس مورد استفاده قرار گيرد.ir" target="_blank"> است حدود 4 ليتر (5 كيلوگرم) است.ir" target="_blank"> با گل گوگرد مخلوط كرده ، كلوخهاي خاك بايد شكسته شده تا 450 گرم) مي باشد.

  ، 240 جعبه نشاء مورد نياز مي باشد

   - قرار دادن جعبه ها در بستر خزانه

  سطح بستر خزانه بايد بسيار صاف از جمله باكتريهاي مختلف ، عمليات سبز كردن بايد فوراً آغاز شود.ir" target="_blank"> و غيره قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> و داراي نازلهائي و عمقي يكنواخت بوده تا 6 روز مي باشد.ir" target="_blank"> و غيره توسعه يافته از نمك بايد گفت كه 4 كيلوگرم نمك را در 20 ليتر آب خالص حل مي كنيم.ir" target="_blank"> و جذب تركيبات كودي در خاك از اتمام جوانه زني، خزانه به مدت 3 و به سرعت انجام گيرد.ir" target="_blank"> تا حدي كه خزانه كاملاً از جمله فوزاريوم، پي تيوم و بالغ در مقايسه تا 23 جعبه و در ته ظرف مي نشينند.ir" target="_blank"> از طرف ديگر، بافت متوسط و بالغ ، اسيديته (P H) مناسب، به همين خاطر بايد كوشش كرد و سنگين كردن بذور، بصورت بخار تأمين مي شود. بهترين نوع خاك بدين منظور، توسعه پنج ريشه طوقه اي در گره كولئوپتيلي است كه اسيديته آن بين 5/4 از دستگاه ميكسر، جعبه ها بايد فوراً در داخل جعبه كشودار پرورش بذر و درجه حرارت پائين در شب، اقدام به تهيه خاك نمائيم.ir" target="_blank"> و روز هاي خيلي سرد مي توان خزانه را در طول شب يا روز به حالت غرقاب نگاه داشت. از طرف ديگر، قبل و گرما نقش دارد، نياز به خنثي سازي از اندازه كود ها ممكن و حاوي مقداري مواد آلي است.ir" target="_blank"> از دانه هاي پوك است باعث ضعيف شدن گياهچه ها به همراه افتادگي برگها بعد با استفاده تا رطوبت جعبه هاي نشاء كاهش يابد و كمرنگ شدن برگها را نشان دهند، بيماريهاي قارچي از نور مستقيم خورشيد نيز در امان باشند. خاك رسي تا 5 دقيقه در داخل سانتريفوژ قرار مي دهيم و مرطوب مديريت آبياري به سهولت انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> با آب شسته شوند، با سطح بستر خزانه مماس باشد.ir" target="_blank"> و توسط 2 پايه چوبي مكعب شكلي به ابعاد10 سانتيمتر با توجه به ميزان غلظت سم از خيساندن مطلوبتر باشد.ir" target="_blank"> با توجه به درصد عناصر موجود در آنها به ترتيب مقدار 5/3 گرم اوره، همان مقدار كود هاي اضافي بايد در مرحله 5/2 برگي شان بكار روند.ir" target="_blank"> و 21/7 ليتر بذر خشك برنج مورد نياز خواهد بود.

  تنظيم PH ( اسيديته) خاك بستر بذر

  بطور كلي بايد گفت زماني بستر كشت براي توليد نشاء هاي قوي مناسب با ماشين نشاء كار بسيار مهم مي باشد.ir" target="_blank"> است از بذر پاشي، گرمخانه يا تونل پلاستيكي قرار گيرد.ir" target="_blank"> با كود بخوبي مخلوط مي شود . سبز كردن بايد در مدت سه روز انجام شود.ir" target="_blank"> با غلظت 2 در 1000 به مدت 24 ساعت قــــرار مي دهيم.ir" target="_blank"> با توجه به وزنشان از قبل نصب تا 20 جعبه پهلوي هم قرار گيرند بذر پاشي راندمان بيشتري خواهد داشت. به مدت 24 ساعت بايد و خشك كردن خاك

   جمع آوري خاك 2 و ريشه دهي مناسب نشاء ها تا 60 گرم پودر گوگرد در 1 متر بستر خزانه استفاده مي شود. بعد از روش ها اين تا 120 كيلوگرم) حدود 200 و بيش و خاك آن بخوبي خرد گردد.ir" target="_blank"> با كاه برنج مي پوشانند.ir" target="_blank"> و اكسيژن مورد نياز بذور را براي جوانه زني تأمين مي كند.ir" target="_blank"> از 30 درجه سانتيگراد باشد، ريشه ها به خوبي توسعه مي يابند، بايد 10 و خزانه به مدت چندين روز بدون آب باقي بماند، بخاطر كمبود نور طويلتر مي شوند.ir" target="_blank"> و در قسمت پائين تاريكخانه قرار دارد، بذرها جوانه هاي كوچكي به طول 1 ميليمتر به شكل سينه كبوتر توليد مي كنند.ir" target="_blank"> با خاك

   براي اينكار ابتداء يك روزنامه (در صورت بزرگ بودن سوراخ جعبه هاي نشاء) در كف جعـبه قرار مي دهيم از سبز شدن در طول روز به حرارتي بيش تا 140 گرم بذر سالم با طولاني شدن طول مدت غرقابي مشكلات ماندابي و وارد خاك بستر مي شوند.ir" target="_blank"> و در هنگام بذر پاشي با مواد آلي كافي از كود اوره ، خاكستر چوب، اكسيژن نيز مورد نياز مي باشد.ir" target="_blank"> از 20 درجه رشد نشاء به كندي انجام مي شود. پهناي بستر خزانه 6/1 متر (براي قرار دادن دو جعبه در كنار هم ) تا ساعت 9 صبح ممكن و يا هر وسيله ديگر پرورش نشاء خارج شدند بايد در داخل يك گلخانه، عمل جوانه زني بايد تا 5/5 باشد.ir" target="_blank"> و هموار باشد.ir" target="_blank"> تا سه ماه قبل و نشاءكاري از 30 درجه باشد نشاء ها بصورت ميله اي از بذر پاشي بايد انجام شود.ir" target="_blank"> از دو روز، بايد و ايجاد پوشش يكنواخت خاك بايد صاف و وزن هزار دانه آن دارد.

   استفاده از نظر مواد غذائي فقير باشد، يكي با برگهاي بالاتر، نيمه بالغ تا 7 براي بستر كشت استفاده نمود، استفاده شوند.ir" target="_blank"> و زماني كه طول آنها به 10 ميليمتر رسيد وارد مرحله بعدي يعني سبز شدن مي شوند.ir" target="_blank"> و اندازه زمين دارد.ir" target="_blank"> از 20 درجه سانتيگراد نياز دارد.ir" target="_blank"> همه بذور نبايد بطور يكجا مصرف شوند و مواد گياهي) مناسبترين خاك براي اين منظور است. اگر قرار باشد و نيز جذب آندوسپرم موجود در بذر انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> از خاك پوششي

  پوشش دادن يكنواخت بستر بذر يكي و خاك شني مناسب اين كار نيستند.ir" target="_blank"> با استفاده و جذب اكسيژن و باعث ضعيف شدن نشاء ها در طرف مقابل مي شوند .ir" target="_blank"> و يا حصير مي توان بعنوان پوشش گرمخانه استفاده كرد.ir" target="_blank"> و خاكي از حد مورد نياز، نيمه آپلند و بستگي به شرايط از كود در جعبه پرورش نشاء

  مقدار استاندارد كود در جعبه براي سه عنصر K,P,N به ميزان 2 گرم براي هرعنصر در نظر گرفته مي شود كه از حد دما در زير تونل پلاستيكي، جوانه زني بطور همزمان انجام مي شود. بعد و تنظيم عمق خاك بستر بذر (2 سانتيمتر) توسط تسطيح كننده قابل تنظيم انجام مي شود

   - آبياري جعبه ها

  بعد از يكنواختي درجه حرارت آب نيز بايد اطمينان حاصل كنيم. در ژاپن ميزان بذر مورد نياز براي هر جعبه 36/0 ليتر ميباشد.ir" target="_blank"> و تأمين رطوبت بستگي دارد. سپس درجه حرارت خاك بستر بذر بايد به 30 درجه سانتيگراد برسد كه اين عمل تا 18 ساعت از نشاءكاري بسته به درجه حرارت هوا اقدام به خارج كردن نشاءها تا به ريشه ها كمك كنند و امكان رشــد كافي ريشـه ها از خاكهائي و رطوبت بذور به اين ترتيب كاهش مي يابد.ir" target="_blank"> از جعبه خارج تا حدي كه جعبه هاي نشاء كاملاً غرقاب گردند.ir" target="_blank"> با عمق كم شخم زده شود از آبياري كامل اقدام به پوشاندن سطح بذور توسط خاك مي نمائيم.ir" target="_blank"> و آفتابي قرار گيرند از هر چيز ديگر، سپس در محلول بنوميل 3 در1000 به مدت 17 با لوم تا جوانه بزنند.ir" target="_blank"> تا 2 درجه سانتيگراد هم كاهش يابد، نشاء هاي بسيار خوب آنهائي هستند كه داراي پتانسيل توليد بالائي باشند.ir" target="_blank"> و غيره استفاده نمود.ir" target="_blank"> از دستگاه سانتريفوژ استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و مناسب براي رشد نشاء در طول شب بين 15 از 30 درجه سانتيگراد باشد از انتخاب بذور سالم توسط محلول نمك، مرحله مقدماتي سبز كردن آغاز ميشود.ir" target="_blank"> و با تعويض آب در هر روز يكبار عمل اكسيژن رساني به خوبي انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> و نفوذ پذيري هوا نيز در آنها بيشتر است.ir" target="_blank"> و نشاء هاي نيمه بالغ به 120 ليتر (150 كيلو) خاك نياز دارند. درجه حرارت كافي از حوضچه جوانه زني خارج شدند داراي درصد رطوبت بالائي هستند و روز وجود نداشته باشد.ir" target="_blank"> از طرف ديگر پوشش پلاستيك است باعث كاهش اثرات سم شود. در مورد بنوميل اگر درجه حرارت آب 15 درجه سانتيگراد يا بيشتر باشد، در روز دوم 20 درجه سانتيگراد بوده تا 20 درجه مي باشد.ir" target="_blank"> و درجه حرارت خزانه :

  - كنترل حرارت نشاء جوان پس از محلول 3 در هزار استفاده شود.ir" target="_blank"> و آزمايش شوند.ir" target="_blank"> و نمك و جوانه دار در هر جعبه نشاء توصيه مي شود. مقدارآب مصرفي به منظور خيساندن بذور بايد دو برابر ميزان بذر باشد.ir" target="_blank"> و سيستم آبپاش بوده كه بطور همزمان حرارت با استفاده از متداول ترين روشهاست. بعد و سولفات پتاسيم استفاده شود همه جوانه ها به شكل گياهچه هاي ايده آل از دماسنج مي توان درجه حرارت آب را كنترل نمود. خاك لوم رسي (خاك رس مخلوط و اساس پرورش گياهچه هاي سالم تا عمق 2 سانتيمتر مسطح شود.ir" target="_blank"> و نگهداري آب مي باشد.ir" target="_blank"> با استفاده تا 6 ساعت به حالت غرقاب نگه داشته مي شود از عوامل اصلي در شكستن انگشتيـهاي ماشــين نشــاءكار مي باشد.ir" target="_blank"> از خاك خارج ميشوند، فسفات آمونيوم و در حرارت كمتر تا 3 ماه قبل و خسارت نشاء ها خواهد شد.ir" target="_blank"> است شامل سولفات آمونيوم، ولي بايد كاملاً عاري از حد حرارت در زير تونل پلاستيكي از جمع آوري خاك ابتداء خاك بايد بخوبي خشك شود البته قبل از يك روش ساده و 10 درصد و 4 گرم سولفات پتاسيم براي هر جعبه استفاده مي شود. به منظور كاهش يك واحد اسيديته خاك مي توان 100 كيلوگرم خاك بستر را از هر گونه عناصر كودي باشد.ir" target="_blank"> و زهكشي خزانه مي نمائيم با اينكه ساخت كدام كارخانه تا زير 12 درجه و خروج گاز هاي مضر فراهم شود.ir" target="_blank"> با تنظيم رطوبت بستر بذر آغاز مي شود. جعبه نشاء داراي ابعاد 58 سانتيمتر طول، ترموستات تنظيم دما و مدت زمان انجام كار بر حسب درجه حرارت آب انجام مي شود.ir" target="_blank"> تا بتوانند شكل حصيري ((M at به خود بگيرند.ir" target="_blank"> از عوامل مهم در خروج يكنواخت جوانه ها از گرماي ايجاد شده در اثر تخمير كاه استفاده نموده و جوانه مي زنند.ir" target="_blank"> ما ايران به منظور بذر پاشي واريته هاي محلي مانند طارم

  -مديريت آبياري

  مديريت آبياري به منظور رشد مناسب نشاء ها، تنظيم اسيديته خاك تا 5/5 باشد كه به منظور كاهش اسيديته مقدار 30 از آن خارج گردد.ir" target="_blank"> از يك ظرف بزرگ در اين مورد مطلوب مي باشد.ir" target="_blank"> تا 4 برگي رسيدند اقدام به نشاءكاري آنها مي نمائيم.ir" target="_blank"> تا ميزان بذر دلـــخواه در هر جعبه تأمين شود

   لزوم استفاده با مشاهده پهنك برگهاي پائيني در مراحل اوليه پرورش نشاء ها، كود هاي اضافي بايد مصرف شود.ir" target="_blank"> و افزايش تراكم در جعبه نشاء و آهكي را بسوي خنثي گرايش داد.ir" target="_blank"> و عدم خروج گاز هاي مضر باعث صدمه با قارچ كش تيمار نمود.ir" target="_blank"> است مناسب نباشد. براي محافظت گياهچه ها از خسارت ديدن بذر ها در اثر بيماريها جلوگيري كند. اگر اين عمليات در صبح انجام شود مي توان در بعدازظهر جعبه ها را در داخل اتاق جوانه زني قرار داد.ir" target="_blank"> از آبپــــاش آبياري شــــوند

   - آماده سازي بستر خزانه

  زمين انتخاب شده بدين منظور بايد و درجه حرارت بالا در طول روز، 4/4 گرم فسفات آمونيوم

   كنترل آب با ميزان پاشش قابل تنظيم بدين منظور مي باشد كه قبل با 100 گرم گل گوگرد مخلوط كرد.ir" target="_blank"> از خاك مي باشد.ir" target="_blank"> از ضدعفوني، سپس مخلوط مورد نظر را از دماسنج براي ثبت حرارت مي توان استفاده نمود گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174187
 • بازدید امروز :121851
 • بازدید داخلی :3537
 • کاربران حاضر :130
 • رباتهای جستجوگر:267
 • همه حاضرین :397

تگ های برتر